مصاحبه با امیرپارسا بنی‌عامریان، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

امیرپارسا بنی‌عامریان، دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه سمنان
عنوان اثر: زمین بازی
مشاهده‌ی این مجموعه

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.