کتاب‌های دوره‌های قبلی سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران:

کتاب اولین دوره‌ی سالانه (اسفند ۱۳۹۵)؛ صفحه‌آرایی: هدی آیت، مریم گلپایگانی

کتاب دومین دوره‌ی سالانه (اسفند ۱۳۹۶)؛ صفحه‌آرایی: هدی آیت، مریم گلپایگانی

کتاب سومین دوره‌ی سالانه (آذر ۱۳۹۷)؛ صفحه‌آرایی: محسن صائب، محمد ضربی

کتاب چهارمین دوره‌ی سالانه (آذر و دی ۱۳۹۸)؛ صفحه‌آرایی: مانا تشکری‌نیا

بازگشت به بالای صفحه