حامیان ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران


پلتفرم هنری زمینهفضای هنری هشت چشمهمرکز نبشی


مدرسه عکاسی و سینمایی رای‌نو


خانه‌ی پژوهش و تجربه‌ی طبل


کارگاه چاپ عکس آریا


گالری شمیده

پرگ


کارنما؛ مجله‌ی نقد و تاریخ هنر


نشر حرفه: هنرمندانتشارات کتاب پرگار


مجله حرفه: هنرمند


نشر آگه


سایت عکاسی


مجله اینترنتی فرهنگ و هنر نگاه فرد


آژانس ارتباطات تبلیغات دارکتن


استودیو ولگرد

بازگشت به بالای صفحه