اهمال
فاطمه حسینی

فرهنگ فارسی معین
( اِ ) [ ع. ] 1- (مص م .) فرو گذاشتن ، سرسری کاری را انجام دادن . 2- بی‌پروایی کردن . 3 - (اِمص.) سهل‌انگاری