اهدای سالانه‌ی ششم به استاد یحیی دهقان‌پور

اهدای سالانه‌ی ششم به استاد یحیی دهقان‌پور از سومین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به بعد، رسم اهدای سالانه به یکی از اساتید یا افراد تأثیرگذار در عکاسی دانشگاهی ایران پایه‌گذاری شد. ابتدا سالانه‌ی سوم به مرحوم هادی شفائیه تقدیم شد و در ادامه سالانه‌ی چهارم به استاد عزیزمان دکتر محمد ستاری و سالانه‌ی […]