شش جهت: دیوارها

سونیا قنبری
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۷

بازگشت به بالای صفحه