𝐓𝐡𝐞 𝟏𝐬𝐭 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟐𝟎𝟏𝟕

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐨𝐧 𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟐𝟎𝟏𝟕, 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐢𝐦 𝐨𝐟 𝐚 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐢𝐧 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐚𝐫𝐭. 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐚𝐝𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐢𝐭 𝐈𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐨𝐟 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥, 𝐒𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐨𝐟 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫𝐬, 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫𝐬. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨, 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐚𝐧 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐢𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐲, 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐣𝐮𝐫𝐲 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬: 𝐃𝐫. 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐒𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢, 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐚𝐣𝐦𝐚𝐛𝐚𝐝𝐢, 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐣𝐞𝐫, 𝐆𝐡𝐚𝐳𝐚𝐥𝐞𝐡 𝐇𝐞𝐝𝐚𝐲𝐚𝐭, 𝐒𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐟𝐬𝐡𝐚𝐫𝐳𝐚𝐝𝐞𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮𝐬𝐞𝐟 𝐙𝐞𝐢𝐧𝐚𝐥𝐳𝐚𝐝𝐞𝐡. 𝐀𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲-𝐭𝐰𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧.

اولین سالانه‌ی عکس دانشجویان رشته‌ی عکاسی دانشگاه تهران اسفند ۱۳۹۵ سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ و به همت انجمن علمی این رشته آغاز به کار کرد. این رویداد با هدف بررسی جایگاه عکاسی دانشگاهی در فضای هنری ایران شروع شد و طی دوره‌های مختلف کم‌کم بخش‌های دیگری مثل نشست‌های تخصصی، جلسات نقد و بررسی آثار، گفتگو با هنرمندان و پخش فیلم مستند عکاسان بزرگ نیز به آن اضافه شد تا جایگاه و بار علمی آن افزایش پیدا کند. این سالانه که در سه بخش تک‌عکس، مجموعه‌عکس و ویدئوآرت برگزار شد، فرصتی را فراهم آورد تا دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی رشته‌ی عکاسی دانشگاه تهران بتوانند آثار خود را بعد از کسب امتیاز لازم از هیئت داوران، در معرض نمایش عمومی قرار دهند و از نزدیک با روند برگزاری یک نمایشگاه آشنا شوند. دکتر محمدستاری، مهرداد نجم‌آبادی، مهران مهاجر، غزاله هدایت، ساسان افشارزاده و یوسف زینال‌زاده داوری آثار دریافتی را بر عهده داشتند که در نهایت آثار ۲۲ دانشجو را شایسته نمایش در نگارخانه تهران دانستند.

𝐓𝐡𝐞 𝟐𝐧𝐝 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟐𝟎𝟏𝟖

𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟖.
𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐬, 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐚𝐫𝐭.
𝐒𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬, 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝, 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬’ 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬. 𝐃𝐫. 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐒𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢, 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐚𝐣𝐦𝐚𝐛𝐚𝐝𝐢, 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐣𝐞𝐫, 𝐆𝐡𝐚𝐳𝐚𝐥𝐞𝐡 𝐇𝐞𝐝𝐚𝐲𝐚𝐭, 𝐇𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐡𝐨𝐨𝐛𝐝𝐞𝐥, 𝐘𝐨𝐮𝐬𝐨𝐮𝐟 𝐙𝐞𝐢𝐧𝐚𝐥𝐳𝐚𝐝𝐞𝐡, 𝐒𝐚𝐲𝐚𝐝 𝐍𝐚𝐛𝐚𝐯𝐢, 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐰𝐬𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐨𝐡𝐚𝐦 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐳 𝐣𝐮𝐝𝐠𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬; 𝐚𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝟏𝟗 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝.

𝐓𝐡𝐞 𝟑𝐫𝐝 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟖

𝐒𝐢𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐞𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐭 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟖; 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬. 𝐃𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐦, 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐥, 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐧𝐨𝐧-𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬, 𝐛𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐭 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐣𝐮𝐫𝐲. 𝐓𝐡𝐮𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐲: 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐚𝐣𝐦 𝐀𝐛𝐚𝐝𝐢, 𝐆𝐡𝐚𝐳𝐚𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐝𝐚𝐲𝐚𝐭, 𝐍𝐚𝐣𝐚𝐟 𝐒𝐡𝐨𝐤𝐫𝐢, 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐝 𝐆𝐨𝐥𝐬𝐡𝐢𝐫𝐢, 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐕𝐨𝐬𝐨𝐮𝐠𝐡𝐧𝐢𝐚, 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐢𝐟𝐭𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬, 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐟𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧.
𝐈𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐩𝐟𝐮𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐚𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐬, 𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐬, 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬, 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞𝐝. 𝐀𝐥𝐬𝐨, 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤, 𝐰𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐫.𝐇𝐚𝐝𝐢 𝐒𝐡𝐚𝐟𝐚𝐢𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐢𝐧 𝐈𝐫𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲.

𝐓𝐡𝐞 𝟒𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐈𝐧 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞. 𝐀𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫. 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐟 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐈𝐫𝐚𝐧 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐠𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐁𝐞𝐡𝐧𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐝𝐢𝐠𝐡𝐢, 𝐇𝐚𝐝𝐢 𝐀𝐳𝐚𝐫𝐢, 𝐌𝐨𝐞𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐡𝐫𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐦𝐢𝐫𝐡𝐚𝐝𝐢 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐳𝐚𝐝𝐢; 𝟏𝟎 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐨𝐬𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐰𝐨𝐤𝐬.
𝐏𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲, 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫. 𝐓𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐣𝐞𝐫, 𝐍𝐞𝐰𝐬𝐡𝐚 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐤𝐨𝐥𝐢𝐚𝐧, 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐀𝐟𝐬𝐚𝐫𝐢, 𝐒𝐚𝐲𝐚𝐝 𝐍𝐚𝐛𝐚𝐯𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐞𝐝𝐚 𝐑𝐚𝐳𝐚𝐯𝐢𝐩𝐨𝐮𝐫. 𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝 𝟏𝟖 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬' 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐜𝐚𝐬𝐞.
𝐈𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥, 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐬 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐝 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬. 𝐈𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬, 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬. 𝐀𝐥𝐬𝐨, 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝 𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐰. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐃𝐫. 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐒𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢, 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭𝐬.

پوستر چهارمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران

𝐓𝐡𝐞 𝟓𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏

𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐟𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐝𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐮𝐧𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐮𝐬𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞. 𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐬 𝐚 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐦, 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐰𝐰𝐰.𝐮𝐭𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐞𝐱.𝐢𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬.
𝐌𝐞𝐡𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐚𝐣𝐦𝐚𝐛𝐚𝐝𝐢, 𝐆𝐡𝐚𝐳𝐚𝐥𝐞𝐡 𝐇𝐞𝐝𝐚𝐲𝐚𝐭, 𝐅𝐚𝐫𝐡𝐚𝐝 𝐅𝐚𝐤𝐡𝐫𝐢𝐚𝐧, 𝐒𝐡𝐚𝐡𝐫𝐢𝐚𝐫 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐤𝐨𝐥𝐢, 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐦𝐚𝐝𝐳𝐚𝐝𝐞𝐡 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐠𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐨𝐟 𝟐𝟒 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡𝐲 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐦, 𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐬, 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐛𝐮𝐭 𝐨𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞. 𝐈𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐦 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐨𝐨𝐤 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐟𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐰𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐃𝐫. 𝐌𝐨𝐡𝐬𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛𝐢, 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬, 𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬.

𝐓𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 - 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧

𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐱𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐝𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐚𝐬𝐞. 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐥, 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲, 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐇𝐚𝐝𝐢 𝐀𝐳𝐚𝐫𝐢, 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐃𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢, 𝐁𝐞𝐡𝐧𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐝𝐢𝐠𝐡𝐢, 𝐍𝐢𝐥𝐨𝐮𝐟𝐚𝐫 𝐌𝐨𝐭𝐚𝐫𝐞𝐟 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐣𝐞𝐫. 𝟕𝟗 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐧𝐝 𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝟐𝟖 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝟐𝟒 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐨𝐬𝐞𝐧 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐠𝐞𝐬' 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞.
𝐈𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐚 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐢𝐧 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐚𝐧 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝, 𝐚𝐥𝐥 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲𝐢𝐧𝐠, 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐱𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭. 𝐀𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥, 𝟏𝟎𝟓 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐠𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝟏𝟎 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐎𝐦𝐢𝐝 𝐎𝐦𝐢𝐝𝐯𝐚𝐫𝐢, 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐭𝐚𝐞𝐢, 𝐀𝐦𝐢𝐫𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐊𝐚𝐫𝐝𝐨𝐮𝐧𝐢, 𝐍𝐢𝐥𝐨𝐮𝐟𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐡𝐦𝐨𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧, 𝐀𝐟𝐫𝐨𝐳 𝐌𝐨𝐬𝐥𝐚𝐞𝐢𝐩𝐨𝐮𝐫, 𝐊𝐞𝐲𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐤𝐭𝐚𝐛𝐢𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐥𝐚𝐫𝐚𝐦 𝐕𝐚𝐟𝐚𝐢 𝐍𝐞𝐣𝐚𝐝.
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝟔 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭. 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲, 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐡𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲. 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟖 𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟑, 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐭𝐞𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐨𝐧 𝐒𝐤𝐲𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦. 𝐈𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦, 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭.
𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐱𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐰𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐘𝐚𝐡𝐲𝐚 𝐃𝐞𝐡𝐠𝐡𝐚𝐧𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐨𝐟 𝐈𝐫𝐚𝐧
𝐀𝐥𝐬𝐨, 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐈𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐯𝐞𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝟏𝟏𝐭𝐡 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐞𝐬𝐡𝐤 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐧𝐞, 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥. 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐘𝐚𝐡𝐲𝐚 𝐃𝐞𝐡𝐠𝐡𝐚𝐧𝐩𝐨𝐮𝐫, 𝐭𝐨 𝐰𝐡𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐰𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝, 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥.