یادداشت‌های بیست و دو سالگی
امیرهادی شیرزادی
دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۴

«گذران امر روزمره عموماً در سنین غیر کودکی سیری بسیار معمول را طی می‌کند. دوربین عکاسی برای من ابزاری است برای عمق بخشیدن به تحارب بصری روزمره.
تا چند سال پیش گمان می‌کردم برای عکاسی باید "رفت". این روزها در مورد خودم لفظ بودن با عکاسی را به رفتن برای عکاسی ترجیح می‌دهم.
هنرهای زیبا به من آموخت که عکاسی جدا از زندگی نیست.
از یک سال پیش تصمیم گرفتم مواجهات روزانه و تجربیات آشنای خود را به با استفاده از اتاقک جادویی درون کیفم ثابت نگهدارم.
تصاویر پیش روی شما بخشی از تجربیات تصویری منِ دانشجوی بیست و دو ساله‌ی مهاجر در یک سال اخیر هستند.»

بازگشت به بالای صفحه