آنچه در افتتاحیه‌ی پنجمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران گذشت

خلاصه‌ای از صحبت‌های گفته شده در جلسه‌ی افتتاحیه‌ی پنجمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران