آنچه در آخرین روز پنجمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران گذشت​

خلاصه‌ای از صحبت‌های ردوبدل شده در آخرین روز نشست‌های پنجمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران.