خروج اضطراری

سجاد آورند

اغلب زمینی سفر می‌کنم.
در یک دهه‌ی گذشته بیشتر در سفر بوده‌ام تا ساکن مکانی خاص باشم.