دربند
ریحانه جمشیدی

اولین دخالت در طبیعت منطقه‌ی دربند توسط افرادی بود که از طالقان به این منطقه کوچ کرده بودند. بعد از کشف شدن این منطقه و طی گذشت سال‌ها، سازه‌ها به طبیعت دربند اضافه شدند؛ در زمان قاجار، دربند تفرجگاهی سکونتی برای شاهزادگان بود و در زمان پهلوی اول به مهمانخانه و ویلاهایی برای طبقه‌ی اشراف تبدیل شد.
امروزه کمتر اثری از طبیعت در این تفرجگاه باقی مانده است. رستوران‌ها به حداکثر خود رسیده‌اند و فضایی دست‌ساخته، تصنعی و بی‌اصل‌و‌نسب را جایگزین طبیعت بکر دربند کرده‌اند.
طبیعت اصلی این مکان به حاشیه‌ها رانده شده است؛ تنها می‌توان گوشه و کناره‌های این تفرجگاه اصیل بودن طبیعت را دید. چشم‌اندازی تصنعی که ساخته و پرداخته‌ی دست بشر است اکنون بیش از هرچیزی در این‌جا دیده می‌شود و طبیعت وسیله‌ای برای جذب مشتری است.