عارى/فاقد

دلارام وفایی‌نژاد

عارى
[ ع. ] (ص.)
١: برهنه، لخت
٢: فاقد، مبرّا

فاقد
(ق ِ) [ ع. ] (اِفا.)
١: محروم، بى‌نصيب
٢: زنى كه شوهر يا فرزند خود را از دست داده باشد. (قديمى)