کتاب‌های دوره‌های قبلی سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران:

جلد کتاب اولین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران
کتاب اولین دوره‌ی سالانه (اسفند ۱۳۹۵)؛ صفحه‌آرایی: هدی آیت، مریم گلپایگانی
کتاب دومین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران
کتاب دومین دوره‌ی سالانه (اسفند ۱۳۹۶)؛ صفحه‌آرایی: هدی آیت، مریم گلپایگانی
کتاب سومین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران
کتاب سومین دوره‌ی سالانه (آذر ۱۳۹۷)؛ صفحه‌آرایی: محسن صائب، محمد ضربی
کتاب چهارمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران
کتاب چهارمین دوره‌ی سالانه (آذر و دی ۱۳۹۸)؛ صفحه‌آرایی: مانا تشکری‌نیا